VEDTÆGTER

for

Hillerød Harmonika Klub

§1

Navn

Foreningens navn er Hillerød Harmonika Klub og dens hjemsted er Hillerød kommune.

§2

Formål

Foreningens formål er at fremme medlemmernes spillefærdigheder og spillelyst, primært ved at dyrke orkesterspil med henblik på at afholde koncerter og deltage i andre arrangementer.

§3

Medlemmer

Som medlemmer optages aktive orkesterdeltagere samt støttemedlemmer. 

§4

Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer. Formanden tegner klubben og varetager den daglige ledelse. Sekretæren forestår kommunikationen med medlemmerne og udfører andre opgaver efter aftale med bestyrelsen. Kassereren fører og afslutter klubbens regnskaber og er til enhver tid ansvarlig for de betroede midler.

Der vælges et repertoireudvalg bestående af 2 medlemmer, som sammen med klubbens orkesterleder planlægger klubbens repertoire under hensyntagen til medlemmernes ønsker og færdigheder.

Bestyrelse, revisor og udvalg vælges på generalforsamlingen for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.  

§5

Ordinær generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i oktober og skal indkaldes skriftligt til de enkelte medlemmer med 3 ugers varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpel stemmeflertal. Hver medlem har 1 stemme. Støttemedlemmer har ingen stemmeret.

§6

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal bilagt dagsorden indkaldes som angivet i §5  af bestyrelsen når bestyrelsen ønsker det eller senest 3 uger efter at mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom.

§7

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, suppleant og udvalg
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

§8

Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.. Regnskabet skal i revideret form udleveres på den ordinære generalforsamling.

§9

Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil af formanden. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene kun foreningens formue. Ingen medlemmer hæfter på noget tidspunkt for foreningens gæld eller underskud.

§10

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for.

§11

Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen dog indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer.

Ved foreningens opløsning skal formuen tilfalde et kulturelt formål.

Vedtaget på klubbens generalforsamling, den  14/10 2008

 

Bestyrelsen:   Stig Christensen                 Gerda Moth Greve             Peter Hviid Josephsen

                      Formand                              Sekretær                             Kasserer

Lasse Herrguth

Dirigent

Vedtægter for Hillerød Harmonika Klubs instrumentkonto

Vedtægter Instrumentkonto.pdf